الف) ساختار تشكيلاتي گمرك ايران
1- جايگاه گمرك ايران در تشكيلات دولت ؟ گمرك ايران بعنوان زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي محسوب ميگردد و رئيس كل گمرك ايران بعنوان معاون وزير امور اقتصادي و دارائي محسوب ميگردد.
2- آخرين بازنگري در چارت سازماني در چه سالي انجام گرديد؟ شهريورماه 1377
3- ساختار تشكيلاتي گمرك ايران در چه سالي به تصويب رسيده است؟ ستاد مركزي در ارديبهشت ماه سال 77 و گمركات اجرايي در خردادماه سال 79
4- تعداد معاونتهاي گمرك ايران؟ 4 معاونت تحت عناوين اداري و مالي، امور گمركي، طرح و برنامه ،حقوقي
5- تعداد پستهاي سازماني ؟ 7930 پست سازماني
6- تعداد واحدهاي تابعه؟154 واحد گمركي مستقر در 28 استان
7- تعداد حوزه هاي نظارت ؟ 8 حوزه
8- تعداد ادارات كل اجرايي؟ 24 واحد
9- تعداد دفاتر و ادارات كل ستادي ؟ 15 واحد
10- تغيير عنوان، تبديل حالت پستهاي سازماني؟ اداره كل امور اداري و واحدهاي اجرايي پيشنهادات را ارائه كه پس از بررسي به سازمان مديريت و برنامه ريزي منعكس و جوابيه جهت اقدام ارسال ميگردد.
11- درخواست ايجاد، تعطيل، گسترش يا كاهش واحدهاي سازماني؟ با توجه به اهداف دولت و همچنين سياست كلي گمرك پاسخ لازم داده ميشود و درصورت لزوم پيشنهادات با توجيهات لازم جهت تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمنعكس ميگردد.
12- درخواست تصويب بازنگري در شرح وظايف؟ باتوجه به نوع وظايف محوله وهمچنين نحوه اقدام تعيين و جهت سير مراحل قانوني ارائه ميگردد تا با تقسيم صحيح وظايف از تكرار و تداخل وظايف جلوگيري بعمل آيد.
13- درخواست ارتباطات سازماني؟ با توجه به چارتهاي سازماني و شرح وظايف ارتباطات تعيين وابلاغ ميگردد.
14- پيشنهاد انتقال وظيفه يا فعاليت از واحدي به واحد ديگر؟ پس از بررسي عنداللزوم وظيفه از واحدي حذف و به واحدي ديگر افزوده ميگردد.
15- درخواستهاي كاربيني : نحوه گردش كارهاي اداري و مالي واحدهاي مختلف گمركي بررسي وارزيابي و پيشنهادات اصلاحي ارائه ميگردد